The Lembeh Strait in North Sulawesi is world famous for its wonderful, photogenic underwater critters. In fact, the Strait is only a long and narrow strip that separates the mainland from the Lembeh Island. But look closer and dive into its blue waters and discover a completely different world filled with fascinating and most colorful tropical underwater life that is loved for its wide range of small critters.

Administratively part of the municipality of Bitung, the harbor town of Manado, capital of the province of North Sulawesi, the Lembeh Strait stretches 16 km long and is only 1.2 kilometers wide, yet in these narrow waters no less than 88 diving spots have been discovered. Although Lembeh Strait is not as world renowned as the Bunaken National Park, one should in no way underestimate its outstanding beauty.

Dive sites here go to a depth of of between 15 to 25 meters. There are hardly any currents, and throughout the year the waters remain a warm 24 to 30 degrees Centigrades only. Its visibility is not too clear reaching between 4 meters to 20 meters only when one happens to be lucky, since its floor is sandy, and there are few corals.

Strangely enough this area is habitat to giant fish that are found almost nowhere else on earth. But among professional divers, the Lembeh Strait is better known as “The Best muck-diving site in the world”.

Its unique ecosystem has made this the home of nudibranch, flamboyant squid, and mimic octopus to furry frog fish. Their exceptional beauty have made these creatures rare subjects for underwater photographers. For this reason marine photographers the Lembeh Strait is also known as “The Mecca of Macro Photography”.

Aside from this natural wonder, from its surface the Lembeh Strait remains used as a harbor for local transport, fishery, marine industry, tourism and as a natural laboratory.

On a hill by the coast of the island of Lembeh stands the Trikora (Tri Komando Rakyat) monument and a DC3 aircraft of the Indonesian Air Force, in commemoration of battles held towards the end of the 1980’s in the fight to recover the territory of the former Dutch East Indies’ Papua back into the fold of the Republic of Indonesia. The port of Bitung was the air base from which fighter planes made their sorties to Papua. From this location one can have a panoramic view on the Strait of Lembeh.

 

Get There

From Manado, capital of the province of North Sulawesi there are public buses available to Bitung. You can also rent a car in Manado. Upon arrival at Bitung, continue to Ruko Pateten pier in the subdistrict of Lembeh to cross by boat to the island of Lembeh, which will take around 15 minutes. The crossing is relatively safe with few currents since the Strait is protected by the island of Lembeh. En route you will see many different kinds of vessels with various sizes, from dugout canoes, traditional sailboats to large navy frigates and other warships.

Lembehsundet i norra Sulawesi är världsberömt för sina underbara, fotogena undervattens critters. Faktum är att Sundet bara är en lång och smal remsa som skiljer fastlandet från Lembeh Island. Men titta närmare och dyka in i dess blå vatten och upptäck en helt annan värld fylld med fascinerande och mest färgstarkt tropiskt undervattensliv som är älskat för sitt breda utbud av små critters.

Administrativt en del av kommunen Bitung, hamnstaden Manado, huvudstad i provinsen Norra Sulawesi, lembehsundet sträcker sig 16 km långt och är bara 1,2 kilometer brett, men i dessa smala vatten har inte mindre än 88 dykplatser upptäckts. Även om Lembehsundet inte är lika världsberömt som Bunakens nationalpark, bör man inte på något sätt underskatta dess enastående skönhet.

Dykplatser här går till ett djup på mellan 15 och 25 meter. Det finns knappt några strömmar, och under hela året förblir vattnet bara en varm 24 till 30 grader Celsius. Dess synlighet är inte alltför tydlig att nå mellan 4 meter till 20 meter endast när man råkar ha tur, eftersom golvet är sandigt och det finns få koraller.

Konstigt nog är detta område livsmiljö för jättefisk som finns nästan ingen annanstans på jorden. Men bland professionella dykare är Lembehsundet mer känt som "Världens bästa muck-dykning".

Dess unika ekosystem har gjort detta till hem för nudibranch, flamboyant bläckfisk och efterlikna bläckfisk till lurvig grodfisk. Deras exceptionella skönhet har gjort dessa varelser sällsynta ämnen för undervattensfotografer. Av denna anledning är marina fotografer Lembehsundet också känt som "Makrofotograferingens Mecka".

Bortsett från detta naturliga underverk, från dess yta lembehsundet förblir används som en hamn för lokala transporter, fiske, marin industri, turism och som ett naturligt laboratorium.

På en kulle vid kusten av ön Lembeh står Trikora (Tri Komando Rakyat) monumentet och ett DC3-flygplan från det indonesiska flygvapnet, till minne av strider som hölls mot slutet av 1980-talet i kampen för att återställa territoriet för den tidigare holländska Ostindiens Papua tillbaka in i Republiken Indonesiens veck. Hamnen i Bitung var flygbasen från vilken stridsflygplan gjorde sina sorties till Papua. Från denna plats kan man ha panoramautsikt över Lembehsundet.

Ta dig dit

Från Manado, huvudstad i provinsen Norra Sulawesi, finns det allmänna bussar tillgängliga för Bitung. Du kan också hyra en bil i Manado. Vid ankomsten till Bitung, fortsätt till Ruko Pateten-piren i lembehs deldistrikt för att korsa med båt till ön Lembeh, som tar cirka 15 minuter. Korsningen är relativt säker med få strömmar eftersom Sundet skyddas av ön Lembeh. På vägen ser du många olika typer av fartyg med olika storlekar, från dugout kanoter, traditionella segelbåtar till stora marin fregatter och andra krigsfartyg.

A perfect blend of turquoise and blue sea stretching as far as the eye can see. Feel the calming whisper as the wind breeze as you admire the heart-shaped shoal, love is in the air here at Pulo Cinta.

Fall in Love All Over Again on Pulo Cinta in Gorontalo

Situated pleasantly off the coast of Tomini Gulf in Gorontalo Province in the northern part of Sulawesi IslandPulo (or Pulau) Cinta literally means the island of love. You may not notice it right away, but if you look from above or through the lens of a drone camera, the shoal in this little piece of a heaven forms the shape of a heart - as if Mother Nature sculpted the universal symbol of love. Pulo Cinta also got its name from a local legend akin to Shakespeare’s Romeo and Juliet.  The story goes that during the Dutch colonial era, a prince from the Kingdom of Gorontalo fell in love with a daughter of a Dutch merchant. A tale of forbidden love, the two lovebirds from the conflicting sides would came to the small island just to be with one another. Pulo Cinta was their secret escape, a place of love amidst the bloodshed and violent war.

Today, lovebirds from around the globe can experience the ultimate romantic getaway at Pulo Cinta Eco Resort, a lovely resort built on the island that takes the shape of a heart. Opened in late 2015, the resort consists of 15 luxurious wooden villas built on stilts over the crystal clear shallow waters, surrounding the central sandbank. Connecting these villas (as well as the main dock) is a wooden “love” bridge. Waking up to the majestic sunrise and the gentle sound of calm waves, the enchanting panorama is a magical sensation rarely find elsewhere.

Fall in Love All Over Again on Pulo Cinta in Gorontalo

A perfect place to celebrate love, Pulo Cinta is located among the 23 inhabited islands at Tomini Bay, a hidden gem in North Sulawesi. Here, you can enjoy your time on the warm white sand beach or explore the magical underwater wonder, which is a part of the world’s precious Coral Triangle. Pulo Cinta is surrounded with amazing dive sites in pristine conditions. Among the many sites, Salvador City Dive Sites boasts various types of the uniquely-shaped Salvador Dali corals. Amidst the serenity, you can gaze upon millions of stars painting the night sky and immerse yourself in the wonders of the universe.

Fall in Love All Over Again on Pulo Cinta in Gorontalo

For couples who want to fall in love all over again, this is definitely the place to be. Love is always in the air in Pulo Cinta.

Get There:

There are over 30 daily flights available from Jakarta to Jalaludin Airport in Gorontalo. Alternatively, international flights are also available to Manado, the capital city of North Sulawesi Province. From there you can take connecting flights to Gorontalo.

There are exclusive airport pickups provided by Pulo Cinta Eco Resort that will take you from the airport through Boalemo Regency in a 2-hour ride before departing via boat to the resort at Boalemo Harbor.

En perfekt blandning av turkos och blått hav som sträcker sig så långt ögat kan se. Känn den lugnande viskningen som vindbrisen när du beundrar det hjärtformade stimet, kärleken är i luften här på Pulo Cinta.

Fall in Love All Over Again on Pulo Cinta in Gorontalo

Beläget behagligt utanför Tominibuktens kust i Gorontalo-provinsen i norra delen av ön Sulawesi, betyder Pulo (eller Pulau) Cinta bokstavligen kärlekens ö. Du kanske inte märker det direkt, men om du tittar uppifrån eller genom linsen på en drönarkamera, bildar stim i denna lilla bit av en himmel formen av ett hjärta - som om Moder Natur skulpterade den universella symbolen för kärlek. Pulo Cinta fick också sitt namn från en lokal legend som liknar Shakespeares Romeo och Julia.  Historien säger att under den holländska kolonialtiden blev en prins från kungariket Gorontalo kär i en dotter till en holländsk köpman. En berättelse om förbjuden kärlek, de två turturduvorna från de motstridiga sidorna skulle komma till den lilla ön bara för att vara med varandra. Pulo Cinta var deras hemliga flykt, en plats för kärlek mitt i blodsutgjutelsen och det våldsamma kriget.

Idag kan lovebirds från hela världen uppleva den ultimata romantiska tillflyktsorten på Pulo Cinta Eco Resort, en härlig resort byggd på ön som tar formen av ett hjärta. Resorten öppnade i slutet av 2015 och består av 15 lyxiga trävillor byggda på styltor över det kristallklara grunda vattnet, som omger den centrala sandbanken. Ansluta dessa villor (liksom huvudbryggan) är en trä "kärlek" bro. Vakna upp till den majestätiska soluppgången och det milda ljudet av lugna vågor, det förtrollande panoramat är en magisk känsla som sällan finns någon annanstans.

Fall in Love All Over Again on Pulo Cinta in Gorontalo

Pulo Cinta är en perfekt plats för att fira kärlek och ligger bland de 23 bebodda öarna vid Tomini Bay, en dold pärla i Norra Sulawesi. Här kan du njuta av din tid på den varma vita sandstranden eller utforska det magiska undervattensundret, som är en del av världens dyrbara koralltriangel. Pulo Cinta är omgiven av fantastiska dykplatser i orörda förhållanden. Bland de många platserna har Salvador City Dive Sites olika typer av de unikt formade Salvador Dali korallerna. Mitt i lugnet kan du se på miljontals stjärnor som målar natthimlen och fördjupa dig i universums underverk.

Fall in Love All Over Again on Pulo Cinta in Gorontalo

För par som vill bli förälskade igen är detta definitivt platsen att vara. Kärleken är alltid i luften i Pulo Cinta.

Ta dig dit:

Det finns över 30 dagliga flyg från Jakarta till Jalaludins flygplats i Gorontalo. Alternativt erbjuds internationella flygningar till Manado, huvudstaden i norra Sulawesiprovinsen. Därifrån kan du ta anslutande flyg till Gorontalo.

Pulo Cinta Eco Resort erbjuder exklusiva flygplatshämtningar som tar dig från flygplatsen genom Boalemo Regency på 2 timmars resa innan du avgår med båt till resorten i Boalemos hamn.

Togean Island. A community - based ecotourism as well as in conserving the biodiversity. A bewildering array of tropical rain forest covered six islands formed by volcanic activity. Situated in the vicinity of equator. This enchanting archipelago is one of the jewels of Central Sulawesi. Stunning reefs, small isolated white sandy beaches, traditional fishermen village of a Bajau, verdant rainforest have left many a world weary travel searching for superlatives.

Get There

Togean can be reached from Gorontalo city by public boat directly, twice a week. If you come from Rantepao (Tana Toraja) in South Sulawesi, Togean can be reached via Mangkutana, Pendolo, Tentena and Poso to Ampana for about 14 hours drive by car. It can be reached from Palu for about 7 hours drive by car to Ampana via Poso (375 kilometres) by bus or chartered vehicle then by daily boat from Ampana to Wakai and Malenge for about 4 hours departs on 10 p.m.

 

Get Around

For those with more specialised adventurous tastes, the Togean Islands offer various for type of coral of the world can be found here (Fringing reef), barrier reef, Patch Reef and atoee. Admirable places for snorkeling and diving. Four types of coral of the world can be found here (Fringing reef).

Togean Island. En gemenskap - baserad ekoturism samt för att bevara den biologiska mångfalden. En förbryllande mängd tropisk regnskog täckte sex öar som bildades av vulkanisk aktivitet. Beläget i närheten av ekvatorn. Denna förtrollande skärgård är en av juvelerna i centrala Sulawesi. Fantastiska rev, små isolerade vita sandstränder, traditionell fiskeby i en Bajau, grönskande regnskog har lämnat många en världst trött resa på jakt efter superlativ.

Ta dig dit

Togean kan nås från staden Gorontalo med allmän båt direkt, 2 gånger i veckan. Om du kommer från Rantepao (Tana Toraja) i Södra Sulawesi kan Togean nås via Mangkutana, Pendolo, Tentena och Poso till Ampana i cirka 14 timmars bilresa. Det kan nås från Palu i ca 7 timmars bilresa till Ampana via Poso (375 kilometer) med buss eller chartrat fordon sedan med daglig båt från Ampana till Wakai och Malenge i cirka 4 timmar avgår på 22:00.m.

Ta dig runt

För dem med mer specialiserade äventyrliga smaker erbjuder Togean Islands olika för typ av korall i världen finns här (Fringing reef), barriärrev, Patch Reef och atoee. Beundransvärda platser för snorkling och dykning. Fyra typer av koraller i världen finns här (Fringing reef).

Located at the tip of the Gulf of Tomini in Central Sulawesi, Kadidiri is one of the islands in the Togean National Park that contains the wealth of the Coral Triangle. With white sand beaches and astonishingly glassy water, Kadidiri’s exotic beauty and charm make it one of the key tourist destinations of the area. The islands are an extremely remote paradise, consisting of 56 nearly-uninhabited islands that have managed to preserve a natural elegance, not yet spoiled by man.

The Togean Archipelago is not easy to get to, but anyone willing to make the effort will be more than rewarded with everything you would expect from such a hard-to-reach destination—and more! Ultimate seclusion, endless relaxation, and superb diving and snorkelling that may very well be the best found in Indonesia if not the world. Kadidiri’s unique ecology is not limited to beneath the surface of the water.

Beyond the beaches, creatures of land and air roam freely. The thick forests are habitat to monkeys, pig deer, Sulawesi hornbill and parrots, just to name a few. If you dare to venture into the forests by night, you may even spot the giant, tree-climbing Coconut Crab. Coconut Crabs are the largest living land arthropods in the world, and have a leg span that can reach up to 3 feet. In 2008, a new species of bird was discovered on the island—literally living proof of the islands well-preserved environment.

 

Get There

Getting to Kadidiri is a challenging task, and should not be attempted unless you have time to spare. There are several ways to get to there, each taking at least a few days, but the first step is always to fly to the Manado International Airport in North Sulawesi. From Manado, catch one of the twice-weekly flights to Luwuk, followed by an 8-hour bus ride to Ampana, Central Sulawesi. Ampana is the usual port to the Togean Islands.

Alternatively, one may go via Gorontalo City, which can be reached from Manado by bus, chartered car, or plane. From Gorontalo, ferries depart once a week on an arduous 12-hour voyage to Wakai. Once in Wakai, you must take a speedboat to Kadidiri. Chartered speedboats are also available from Marisa in North Sulawesi and Bunta in Central Sulawesi.

“On the walls of a steep hill, coffins hang from cracks in the rocky face. Lifelike wooden sculptures or effigies complete with clothes, stand in neat rows in cracks hollowed out in the cliff faces, very much like the windows & balconies of a house. These represent the dead who are buried there.Not far from this hanging grave hides a burial cave many hundreds of years old. This site has attracted and amazed many tourists from all over the world. Be sure Londa is on your list of “Places to visit” this coming year!  If you’ve never been to Londa, you’ll never know the real Toraja!”

From the customs and beliefs of numbers of tribes around the world, we come to learn how their dead are honoured  and  buried in very different ways. It is no secret that the people of Toraja, namely the nobility, bury their dead loved ones & relatives in one of the most unique ways in the world! A series of very costly traditional costumes for burial ceremonies (Rambu Solo) and also  cave tombs high in walls of the hills and cliffs can be seen here at LondaTana Toraja, in the province of South Sulawesi.

Londa’s burial caves are one of the more popular tourist destinations in Toraja.  Londa’s tourist attractions are found in the village of Sandan Uai, in the Sanggalangi District. It is located about 7 km. south of  Rantepao City, the tourism and accommodation centre in Toraja.  Therefore, Londa is easy to get to by public transport such as bemo (mini van), ojek (motorcycle taxis), or rental car.

To get to the tomb caves of Londa, one must descend a number of stairs but just before you do, you will be approached by a member of the local community offering you lanterns for rent. You will need a light to find your way into and around the cave. Aside from renting a lantern, you may also bring your own flashlight to light your way, or ask your tour guide to provide one for you.  Special Londa Tour guides for the tomb caves do not normally have a fixed rate so you may bargain for a good deal.

From a distance the cliff sides appear lush & green with the forest trees. If you are observant, however,  you will notice colourful coffins tucked  into crevices of the cliff walls.  At the foot of this lushgreen cliff lies a cave which is used as a tomb.

As you get closer to the cave you may find yourself enveloped in shades of mysticism while at the same time nature welcomes you with its wild greenery and cool mountain fresh air all about.

On the walls of the cliffs around the cave, rows of wooden statues called Tau-taus can be seen in the chiseled stone cliffs.

Tau-tau is a carved wooden effigy ,very closely resembling the dead body buried there.  Usually jackfruit wood is used for this carving as it tends to yellow with age,to a colour very much like human skin.  Some tau-tau are carefully carved with special attention given to details such as wrinkles on the face, or sagging skin on the neck due to aging.

Close to the rows of Tau-tau, wooden coffins are safely and firmly secured to the cliff walls by wooden beams.  Apparently these hanging tombs are often thought of as another attraction of Londa,TanaToraja. These coffins or caskets (erong) are said to indicate the level of honour or nobility of the person buried there.  The higher the casket or coffin is located on the cliff walls, the higher the degree or status of the bodies buried there.

The Torajans believe that the dead can take their wealth with them into the afterlife. One reason why they bury the coffins in high places is to protect the buried treasure from thieves. They also believe that the higher the coffin lies the shorter the journey is for the deceased to enter into Nirvana.

Before entering the cave, bones may be seen scattered here and there. These bones fell from  a cliff-hanging coffin that broke off at some time because its wooden holds and supports were damaged or rotten with time. The fallen skulls and bones may once again be placed in a new coffin.  However, expensive ceremonies have to be performed once again, similar to when the deceased was buried in its first coffin.

This customary funeral ceremony known as Rambu Solo, is an age-old tradition for deceased noblemen of Toraja. In order to carry out this ceremony, surviving relatives of the deceased sacrifice approximately 24 to 100 buffaloes (forthe nobility) or approximately 8 buffaloes and 50 pigs (for the middle class). It is not unusual for the surviving relatives to take many months or even years to save up for, or gather enough of all that is needed in order to carry out the rituals for a funeral ceremony as Rambu Solo.

While waiting for this ceremony to take place, thecorpse is not considered completely dead yet.  Therefore, the dead body is stored in a traditional vernacular house (tongkonan) and treated as a living person, for example, by giving his or her favorite foods, cigarettes, and more. Other objects are also placed beside the coffin as offerings. Before the corpse is stored it is embalmed to avoid stench and odor.

When you explore the cave you will find more skulls and bones scattered here and there. In some places, the coffins may appear to be arranged in a particular manner. These were appropriately arranged according to lineage or family ancestry. Aside from the coffins, you will also notice clothing or cigarettes deliberately placed there by relatives of the deceased.  Reportedly, some of these bones in the cave are from tens to hundreds of years old.

The natural tomb caves of Londa may be up to 1000m deep.  In exploring the contours of the tomb cave filled with stalagmites and stalactites, one needs to be very careful.  Some parts of the cave are only a metre high so you will have to walk hunched over.

The dark conditions of this cave contribute further to the mystical aura of the tomb cave. However, a journey through the tomb caves of Londa is most certainly an experience that you will not find anywhere else! Be sure that you do not move or even consider taking with you any of the bones, skulls or other artifacts you see lying within the tomb area, as this is one of the ethics which should be adhered to when entering the ancestral tomb area of the people of Toraja.

 

Important point to note when you visit Londa:

- Be sure to request for permission if you are bringing  or carrying  betel nut or flowers with you.
- If parts of a cliff naturally give way & the coffin originally placed there falls off, the spilled skulls, bones & any other objects may not be moved without customary approval and a series of traditional ceremonies of the Toraja.

"På väggarna i en brant kulle hänger kistor från sprickor i det steniga ansiktet. Verklighetstrogna träskulpturer eller avbildningar komplett med kläder, står i prydliga rader i sprickor urholkade i klipporna, ungefär som fönstren & balkongerna i ett hus. Dessa representerar de döda som är begravda där. Inte långt från denna hängande grav döljer en begravningsgrotta som är många hundra år gammal. Denna webbplats har lockat och förvånat många turister från hela världen. Se till att Londa finns på din lista över "Platser att besöka" det kommande året!  Om du aldrig har varit i Londa, kommer du aldrig att känna den riktiga Toraja!"

Från seder och övertygelser hos ett antal stammar runt om i världen kommer vi att lära oss hur deras döda hedras och begravs på mycket olika sätt. Det är ingen hemlighet att folket i Toraja, nämligen adeln, begraver sina döda nära och kära & släktingar på ett av de mest unika sätten i världen! En serie mycket kostsamma traditionella kostymer för begravningsceremonier (Rambu Solo) och även grottgravar höga i väggar av kullar och klippor kan ses här på Londa, Tana Toraja, i provinsen South Sulawesi.

Londas gravgrottor är ett av de mer populära turistmålen i Toraja.  Londas turistattraktioner ligger i byn Sandan Uai i stadsdelen Sanggalangi. Det ligger ca 7 km. söder om Rantepao City, turist- och boendecentret i Toraja.  Därför är Londa lätt att ta sig till med kollektivtrafik som bemo (mini van), ojek (motorcykeltaxi) eller hyrbil.

För att komma till gravgrottorna i Londa måste man gå ner för ett antal trappor, men precis innan du gör det kommer du att kontaktas av en medlem av lokalsamhället som erbjuder dig lyktor att hyra. Du behöver ett ljus för att hitta in i och runt grottan. Förutom att hyra en lykta kan du också ta med din egen ficklampa för att tända din väg, eller be din reseguide att ge dig en.  Speciella Londa Tour-guider för gravgrottorna har normalt inte ett fast pris så du kan förhandla om en bra affär.

På avstånd ser klippsidorna frodiga & gröna ut med skogsträden. Om du är observant kommer du dock att märka färgglada kistor instoppade i sprickor i klippväggarna.  Vid foten av denna frodiga klippa ligger en grotta som används som grav.

När du kommer närmare grottan kan du hamna insvept i nyanser av mystik samtidigt som naturen välkomnar dig med sin vilda grönska och svala bergs frisk luft.

På klippornas väggar runt grottan kan rader av trästatyer som kallas Tau-taus ses i de utmejslade stenklipporna.

Tau-tau är en snidad träavbildning,mycket nära liknar den döda kroppen begravd där.  Vanligtvis används jackfruktträ för denna carving eftersom det tenderar att gulna med åldern,till en färg som mycket lik mänsklig hud.  Vissa tau-tau är noggrant snidade med särskild uppmärksamhet på detaljer som rynkor i ansiktet eller hängande hud på nacken på grund av åldrande.

Nära raderna i Tau-tau är träkistor säkert och fast fastsatta på klippväggarna med träbjälkar.  Tydligen är dessa hängande gravar ofta tänkta som en annan attraktion av Londa, TanaToraja. Dessa kistor eller kistor (erong) sägs indikera hedersnivån eller adeln hos den person som begravdes där.  Ju högre kista eller kista ligger på klippväggarna, desto högre grad eller status för de kroppar som är begravda där.

Torajanerna tror att de döda kan ta med sig sin rikedom in i livet efter detta. En anledning till att de begraver kistorna på höga platser är för att skydda den begravda skatten från tjuvar. De tror också att ju högre kistan ligger desto kortare är resan för den avlidne att komma in i Nirvana.

Innan du går in i grottan kan ben ses utspridda här och där. Dessa ben föll från en klipphängd kista som bröts av någon gång eftersom dess träspärrar och stöd skadades eller ruttnade med tiden. De fallna skallarna och benen kan återigen placeras i en ny kista.  Dyra ceremonier måste dock utföras igen, ungefär som när den avlidne begravdes i sin första kista.

Denna sedvanliga begravningsceremoni känd som Rambu Solo, är en gammal tradition för avlidna adelsmän i Toraja. För att utföra denna ceremoni offrar överlevande släktingar till den avlidne cirka 24 till 100 bufflar (för adeln) eller cirka 8 bufflar och 50 grisar (för medelklassen). Det är inte ovanligt att de överlevande släktingarna tar många månader eller till och med år att spara till, eller samla tillräckligt av allt som behövs för att utföra ritualerna för en begravningsceremoni som Rambu Solo.

I väntan på att denna ceremoni ska äga rum, anses skorpionen inte vara helt död ännu.  Därför lagras den döda kroppen i ett traditionellt folkligt hus (tongkonan) och behandlas som en levande person, till exempel genom att ge sin favoritmat, cigaretter och mer. Andra föremål placeras också bredvid kistan som offergåor. Innan liket lagras balsameras det för att undvika stank och lukt.

När du utforskar grottan hittar du fler skallar och ben utspridda här och där. På vissa ställen kan kistorna tyckas vara ordnade på ett visst sätt. Dessa var lämpligt ordnade enligt härstamning eller familje anor. Bortsett från kistorna kommer du också att märka kläder eller cigaretter som avsiktligt placeras där av släktingar till den avlidne.  Enligt uppgift är några av dessa ben i grottan från tiotals till hundratals år gamla.

De naturliga gravgrottorna i Londa kan vara upp till 1000 meter djupa.  När man utforskar konturerna av gravgrottan fylld med stalagmiter och stalaktiter måste man vara mycket försiktig.  Vissa delar av grottan är bara en meter höga så du måste gå hukad över.

De mörka förhållandena i denna grotta bidrar ytterligare till gravgrottaens mystiska aura. Men en resa genom gravgrottorna i Londa är verkligen en upplevelse som du inte hittar någon annanstans! Var noga med att du inte rör dig eller ens överväger att ta med dig något av de ben, skallar eller andra artefakter du ser ligga inom gravområdet, eftersom detta är en av de etiska som bör följas när du går in i förfädernas gravområde för folket i Toraja.

Viktig punkt att notera när du besöker Londa:

- Var noga med att be om tillstånd om du tar med dig eller bär med dig betelmutter eller blommor.
- Om delar av en klippa naturligt ger vika & kistan som ursprungligen placerades där faller av, får de spillda skallarna, benen & alla andra föremål inte flyttas utan sedvanligt godkännande och en rad traditionella ceremonier av Toraja.

Ke'te Kesu' is a quaint, traditional village concealed in the mountainous region of TanaToraja, South Sulawesi. It sits amidst a vast expanse of rice fields, and is the oldest village in the Sanggalangi district. The village is over 400 years old, and is said to have not changed at all in the last 400 years. Ke'te Kesu' functions as a sort of living museum, where one can experience first-hand the culture and traditions of the ancient Torajan people. Kete Kesu is probably most recognized for its fascination with death, as shown through their extravagant funeral ceremonies, hanging graves and decorative burial sites. The Ke’te Kesu’ are said to have the most well-preserved megalithic culture and death-celebrating traditions in all of Toraja.

This timeless town is home to about 20 families. It is comprised of eight “Tongkonan”, set in rows facing each other, complete with connected rice barns. The walls of the Tongkonan are adorned with beautiful carvings and buffalo horns, which serve as a mark of the homeowner’s status. A Tongkonan is the traditional house of the Torajan people, distinguished by its oversized boat-shaped roof. The construction of Tongkonan is a laborious task, and usually requires the help of all family members. In the original Toraja Society, only those of noble blood were given the right to build Tongkonan, while the common people lived in smaller, less elaborate houses.

Not far behind the Tongkonan, menhirs rise from the rice fields, marking the way to the eerie hill of Bukit Buntu Ke’su. Bukit Buntu Ke’su is an ancient burial site, estimated at over 700 years old. The rocky hillside is scattered with human skulls and bones, some piled high into large canoe-shaped vessels. The face of the cliff is hollowed with caves, which are ancient crypts. The caves were carved by masters of their skill, and take many months to make.

According to tradition, those of noble status were buried in higher holes, while commoners rested at the foot of the hill. Torajans believe that the higher one is buried, the easier the pathway to Paradise. Haunting, life size tau-tau, which are effigies of the dead, perch high across face of the cliff. Built to resemble the deceased, they stand watch outside each tomb, as symbols of each cave’s “inhabitants.”Some of the tombs are secured with iron bars to prevent the theft of these. Coffins also hang from the walls of the hill, shaped in various forms of dragons, pigs, and buffalo. The wooden crates were engraved with great accuracy and beauty, but are now crumbling with age.

The people of Ke’te Kesu’ are renowned as highly skilled craftsmen. Unique ornaments of bamboo and stone are carved in abstract and geometric patterns, seemingly without the use of mathematical calculations. Many souvenirs can be bought in and around the Ke’te Kesu’ village including coasters, jewellery, wall hangings, tau-tau, and even traditional weapons. Coasters, bracelets and necklaces are sold for a few thousand rupiah, while intricate wall hangings and engraved paintings can be priced at a few million rupiah.

One of the Tongkonan has been converted into a museum, displaying strange, historic objects of ancient customs. Chinese ceramics, sculptures, daggers and machetes, and even a flag, said to be the first flag flown in Toraja. The Museum also conducts bamboo craft workshops for those who would like to try their hand at this skill.

Ready for Action?

Am no an listening depending up believing. Enough around remove to barton agreed regret in or it. Advantage mr estimable.
Let's Go!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram